Sykehuset i Vestfold

Eliassen og Lambertz-Nilssen Arkitekter AS har vært engasjert i utbyggingen av Sykehu­set i Vestfold (vestfold santralsykehus) siden 1983. Oppdraget har omfattet generalplan­arbeid samt prosjektering og gjennomføring av utbygging i flere etapper. Utbyggingen har omfattet alle de somatiske avdelinger med behandlingsavdelinger, sengeposter, laboratorier samt ny teknisk sentral og va­remottak.
Byggeplassoppfølging for 6. byggetrinn er utført av arkitektfirma C.F. Møller etter tegninger fra Eliassen og Lambertz-Nilssen Arkitekter AS. Sykehuset er et lokalsykehus for Vestfold og dekker en befolkning på ca 220.000 mennesker. En del funksjoner, bla. revmatologi er felles med nabofylket Telemark.
Arbeidet med sykehuset har vært å etablere en strategi for en utbygging som måtte gjen­nomføres i en lang rekke byggetrinn og samtidig planlegge de enkelte delprosjekter.
Ved siden av praktisk å kunne bygge de enkelte byggetrinn har det vært nødven­dig å planlegge disse på en slik måte at byg­gearbeidene og trafikken til byggeplassen ikke har forstyrret sykehusfunksjonene i de tilliggende bygningene. Underveis i planprosessen har oppdragsgi­ver etterhvert ønsket flere nybygg i stedet for rehabilitering av gamle som opprinnelig var forutsatt.

Rolle:

Cathrine Torhaug arbeidet som interiørarkitekt hos Eliassen og Lambertz-Nilssen med detaljprosjektet 6.byggetrinn. Hun var med på brukerprosessene for sengeposten, hjerteovervåking, føde-barsel og infeksjonsposten.

 

    Byggherre: Vestfold Fylkeskommune

    Adresse: Halfdan Wilhelmsens allé,

    Tønsberg

    Omfang: 55 000 m²

    År: 1999-2003

    Arkitekt: Arkitema/ELN

    Foto: Arkitema