Sørlandet Sykehus HF Kristiansand

Operasjonsavdeling og dagkirurgi – Ombygging av eksisterende arealer

Prosjektets overordnede må er å legge forholdene til rette for en moderne samlet operasjonsavdeling med dagkirurgisk enhet for optimalisert behandlingskapasitet og økt pasientsikkerhet. oppgraderingen forutsetter at operasjonsenheten skal kunne fungere de neste 20 år med de kunnskaper vi dag har om framtidige behandlingsmetoder, teknologi og befolkningsvekst, og særlig økning i antall eldre i befolkningen. Oppgraderingen vil i tillegg medføre et godt fysisk arbeidsmiljø der oppholdsrom, møterom og undervisningsrom legger til rette for gode læringsarenaer og godt samarbeid.
Operasjonsavdelingen består av til sammen 12 operasjonsstuer + 1 smittestue. De bygningsmessige arbeidene er dels knyttet til nybygg og påbygg over kiosk/kafeteriaområdet, og dels til ulike grader av ombyggingsarbeider i eksisterende. I Operasjonsenheten blir elektriske anlegg og ventilasjonsanlegg oppgradert, og betingelsene for ortopediske operasjoner blir bedret ved å etablere 2 LAF. En av prosjektets største utfordringer er å opprettholde en tilnærmet full aktivitet for sykehusets berørte avdelinger og klinikker, parallelt med en god fremdrift for ombyggingsprosjektet. Utbyggingen gjennomføres i tre hovedbyggefaser, slik at sykehuset til enhver tid kan ha 8 av 12 operasjonsstuer daglig.

Rolle:

Cathrine Torhaug arbeidet som interiørarkitekt hos Eliassen og Lambertz-Nilssen Arkitekter. Hun arbeidet med diverse oppfølging av tegningsmatrialet og med med farge og matrialvalg.

   

    Adresse: Egsveien, Kristiansand

    År: 2012

    Omfang: ca 4000 m² spesialiserte

    operasjonsområder + tekniske arealer.

    Byggherre: Sørlandet Sykehus HF –

    Kristiansand

    Arkitekt: Arkitema/ELN